SPIS TREŚCI
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3. SPOSOBY PŁATNOŚCI
4. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
8. DANE OSOBOWE
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.drewnianezabawki.com.pl prowadzony jest przez:
JG Jan Grochocki
ul. Folwarczna 6
15-255 Białystok
NIP: 5421369231
Regon: 050070438

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Definicje:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.drewnianezabawki.com.pl
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA:
JG Jan Grochocki
ul. Folwarczna 6
15-255 Białystok
NIP: 5421369231
Regon: 050070438
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

2.1 Przedmiotem umowy jest sprzedaż drewnianych modeli 3D do samodzielnego składania

2.2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2.4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

2.5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby oferowane produkty w sklepu były stale dostępne. W razie braku towaru, Kupujący zostanie o tym poinformowany przez obsługę sklepu telefonicznie bądź mailowo.

2.6. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

2.6.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

2.6.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

2.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

2.8. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

3. SPOSOBY PŁATNOŚCI

3.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

3.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

3.1.2. Płatność odroczona- klient uiszcza opłatę przy kurierze. Dokonanie wyboru paczki kurierskiej pobraniowej następuje w momencie składania zamówienia

3.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy

3.1.4. Bank: ING BANK ŚLĄSKI

3.1.5. Numer rachunku: 31 1050 1823 1000 0091 4444 3083;

3.1.6. Płatność przez system DOTPAY. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

4. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy wyłącznie na terenie Polski lub odbioru produktu w miejscu prowadzenia sprzedaży:

4.1.1. Przesyłka kurierska INPOST

4.1.2. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Folwarczna 6 15-255 Białystok – w Dni Robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00, Sobota, w godzinach 8:00 do 12:00.

4.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

4.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba, że dokonano indywidualnych ustaleń Klienta ze Sprzedawcą w trakcie składania Zamówienia. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

4.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od daty zaksięgowania wpłaty Klienta za zakupiony towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4.3.2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. JG Jan Grochocki odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

5.2. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres: lub JG Jan Grochocki, ul. Folwarczna 6
15-255 Białystok,

5.3. Klient ma prawo złożyć oświadczenie o obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy lub zażądać wymiany lub naprawy, chyba że JG Jan Grochocki niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez JG Jan Grochocki.

5.4. Rozpatrzenie reklamacji z tytułu rękojmi przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni JG Jan Grochocki nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, że uznano żądania za zasadne.

5.4.1 Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres chyba, że Usługobiorca poda inny sposób.

5.5. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszt dostawy ponosi JG Jan Grochocki.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Folwarczna 6 15-255 Białystok.

6.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6.3. Klient może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa poniżej: Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia inny niż oferowany przez JG Jan Grochocki, Klient nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów.

6.4. JG Jan Grochocki dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.

6.5. Wyłączenie: prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
-o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
-w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
-w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

7.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

7.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7.4. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8. DANE OSOBOWE

8.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest:
JG Jan Grochocki
ul. Folwarczna 6
15-255 Białystok
NIP: 5421369231
Regon: 050070438

8.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

8.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.2. Zmiana Regulaminu:

9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

9.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

9.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

9.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

9.3.1. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.